Disclamer

Met plezier is deze site voor u gemaakt echter, mede namens de samensteller en sitebeheerder, ben ik verplicht onderstaande te vermelden.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de mondjesmaat.nl-site zijn die van mondjesmaat.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de mondjesmaat.nl-site verkregen is.

Mondjesmaat.nl , haar samensteller en beheerder garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Met het oog op al het bovenstaande wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en / of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de mondjesmaat.nl-site verkregen informatie. De informatie op de site kan dagelijks worden aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.